• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

  Informace o SRZ

  Informace o SRZ


  Od pondělí 26. 3. 2018 přechází agenda Státních rigorózních zkoušek pod Odbor pro studium a záležitosti studentů (OSZS), Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního VŠ vzdělání. Oddělení sídlí v prostorách Karolina Celetná 14, dvůr, 1. nadzemní podlaží – přízemí seminární místnosti 2.

  Kontaktní osobou pro agendu SRZ a organizaci společných rigorózních promocí je Ing. Kateřina Molová (email: katerina.molova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 263).

  Vydávání diplomů bude probíhat na výše uvedené adrese vždy ve středu od 10:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod.


  Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:


  · v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),

  · v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),

  · v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),

  · v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),

  · v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem) nebo doktor teologie (ve zkratce ThDr. uváděné před jménem).


  Státní rigorózní zkoušku lze konat v těchto oblastech na fakultách:


  Oblast

  Fakulta

  Získaný titul

  PRÁVA

  Právnická fakulta

  JUDr. – doktor práv

  HUMANITNÍCH, PEDAGOGICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

  Filozofická fakulta

  Pedagogická fakulta

  Fakulta sociálních věd

  Fakulta tělesné výchovy

  a sportu

  PhDr. – doktor filozofie

  PŘÍRODNÍCH VĚD

  Přírodovědecká fakulta

  Matematicko-fyzikální fakulta

  RNDr. – doktor přírodních věd

  FARMACIE

  Farmaceutická fakulta

  PharmDr. – doktor farmacie

  KATOLICKÉ TEOLOGIE

  Katolická teologická fakulta

  ThLic. – licenciát teologie

  NEKATOLICKÉ TEOLOGIE

  Husitská teologická fakulta

  Evangelická teologická fakulta

  ThDr. – doktor teologie


  Písemnou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce uchazeč doručí příslušné fakultě. Fakulta uchazeči v příslušné lhůtě sdělí bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k této zkoušce.


  Výši poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky stanovuje opatřením děkan. Úplatu spojenou s používáním zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce hradí uchazeč, pokud nabídku těchto služeb přijme. Výši úplaty stanovuje děkan.


  Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.


  O vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita diplom s uvedením akademického titulu, který byl udělen. Přílohou diplomu je vysvědčení o státní rigorózní zkoušce. Diplom a vysvědčení jsou vydávány zpravidla při akademickém obřadu. Diplom včetně vysvědčení lze však převzít také mimo promoci. Veškeré bližší informace lze získat na příslušné fakultě.


  Postup podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia, podrobnosti o konání této zkoušky na fakultách Univerzity Karlovy, její průběh a hodnocení, poplatek spojený s přijetím přihlášky a s konáním státní rigorózní zkoušky a úplatu spojenou s přípravou ke státní rigorózní zkoušky upravuje RIGORÓZNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY.  Poslední změna: 13. březen 2018 14:19 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Rektorát

  Centrum celoživotního vzdělávání

  Ovocný trh 560/5

  116 36 Praha 1

  E-mail:  Jak k nám